top of page
מיכל+ש  גאנושירשאסנה.JPG

אשטנגה יוגה ויניאסה

 

מהותי להבחין שאשטנגה יוגה ויניאסה היא לא שיטה ביוגה ולא גישה ביוגה, אלא היא דרך שמדגישה איך לתרגל את האסנה.

האסנה היא רובד קטן בתוך ההאתה יוגה, האתה יוגה היא רובד קטן בתוך הקרייה יוגה והקרייה יוגה היא אחד מחמשת הרבדים של היוגה.

(ויג׳ננה, ראג׳ה, בהקטי, קארמה, קרייה).

אשטנגה יוגה ויניאסה מורכבת מהערך ויניאסה שזה אומר, חיבור במקרה של עבודה עם הגוף בין מנח למנח, כשמה שמחבר זה,

נשימה, נוכחות בתחושות, הפניית תשומת לב לנקודה במרחב, קצב ועוד...

תרגול של מנחים (אסנות) ברצף שעוסק בנושא תרפויטי מסויים

ייחשב כיוגה ויניאסה, תרגול ברצף קבוע של סדרה (מתוך ארבע סדרות) ייחשב כאשטנגה יוגה ויניאסה.

את המונח אשטנגה יוגה ויניאסה קבע מורה ליוגה בשם פאטאבי ג׳ויס.

מה מתרחש בשיעור אשטנגה יוגה ויניאסה? 

תרגול של רצף תנוחות (אסנות) שמנגישות לכל הגוף מכפות הרגלים

ועד לראש..

התרגול בהנחייה ובקצב, כשהנשימה מנחה את המעבר ממנח למנח.

מטרתו של התרגול הוא שחרור מרובד רגשי גופני,

לאפשר מקום פנוי פנימה ללמידה ושינוי.

bottom of page